Regulamin

 WARUNKI OGÓLNE

1. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Zamówienie przyjmowane przez Koszyk w sklepie www.sofilu.pl Zwrotnie w ciągu 24 h otrzymasz wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia i instrukcją dalszego postępowania.

3. Zamówienie realizowane jest do 21 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na konto lub od przekazania informacji o odbiorze towaru za pobraniem.

4. Przesłane zamówienie powinno zawierać dane teleadresowe, sposób dostawy oraz adres na który ma zostać dostarczona przesyłka, nazwę zamawianego modelu, rozmiar ubrania i kolor.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Pracownia Krawiecka Beata Charachajczuk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy

9. Koszty przesyłki na terenie kraju są pokrywane przez kupującego.

10. Towary zamówione dostarczamy na terenie Polski. Możliwy jest także odbiór osobisty.

FORMY PŁATNOŚCI

11. W obecnej chwili oferujemy następujące formy płatności za zamówiony towar:
– Pobranie – płatność gotówką w momencie odbioru towaru,
– Przelew,

GWARANCJE I REKLAMACJE

12. Towary oferowane przez Pracownię Krawiecką Beata Charachajczuk są wolne od wad fizycznych i prawnych

13. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Pracownią Krawiecką Beata Charachajczuk..

14. Zwroty towaru
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient prywatny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy kupna, przesyłając w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru pisemne oświadczenie. Zwracany towar musi być nieużywany, w stanie niezmienionym, opakowanie nie może być zniszczone, jednym słowem, musi nadawać się do dalszej sprzedaży jako pełnowartościowy. Klient odsyła towar na własny koszt. Zwracana jest kwota zakupu samego towaru, bez kosztów wysyłek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów

RĘKOJMIA

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sofiluprops@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Pracownia krawiecka Beata Charachajczuk
35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 2
NIP: 922 250 08 19